Klauzula informacyjna w związku z procesem rekrutacji pracowników

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „rozporządzenie RODO”) informujemy, co następuje:


I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACS Audika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22. Adres do korespondencji: 
20-601 Lublin ul. Zana 38B, adres e-mail: ochrona.danych@audika.pl.
 

II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie 1, przekazanych w CV, formularzu rekrutacyjnym, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO),
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO),
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu rekrutacyjnym, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO).
   

III. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, wskazanych powyżej w ustępie II.
 3. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

IV. Okres przechowywania danych

 1. W zakresie wskazanym w ustępie II. punkt 1,2 i 3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,
 2. W zakresie wskazanym w ustępie II. punkt 4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3.  W zakresie wskazanym w ustępie II. punkt 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 

V. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy lub osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora odbiorcom spoza struktury organizacyjnej administratora. Zawsze w takiej sytuacji administrator dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, prokuratura, administracja celno-skarbowa, 
 2. podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu administratora,
 3. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 4. podmioty świadczące usługi doradcze, np. firmy audytorskie,
 5. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne,
 6. pozostałe podmioty, wobec których Pani/Pan wyraziliście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich (z zastrzeżeniem przekazywania danych do podmiotów tworzących grupę kapitałową Demant Group z siedzibą w Danii, której uczestnikiem jest administrator, w celach statystycznych i administracyjnych) ani organizacji międzynarodowych.


VI. Skutki odmowy podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.


VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w ustępie I niniejszej informacji.